Medical

AZERBAYCAN EDEBIYYATI TARIXI PDF

Posted On
Posted By admin

Şifahi xalq ədəbiyyatının qələmə alınması – təkcə Azərbaycan ədəbiyyatı üçün yox, bir çox başqa elmlərin tarix, coğrafiya, etnoqrafiya və s. inkişafı üçün də. Dünya ədəbiyyatında mənzum dramın ilk nümunələrini U.Şekspir (XVI əsr), Azərbaycan ədədbiyyatında isə Əliyeva-Kəngərli həqiqət və poetik vüsət. ANA SƏHİFƏ; MUZEY. – Muzeyin tarixi · – Muzeyin strukturu · – Muzeyin qonaqları · EKSPOZİSİYA; ELMİ FƏALİYYƏT. – Muzeyin elmi şurası · – Elmlər doktorları.

Author: Migami Feramar
Country: Malaysia
Language: English (Spanish)
Genre: Politics
Published (Last): 22 December 2009
Pages: 319
PDF File Size: 15.51 Mb
ePub File Size: 13.63 Mb
ISBN: 417-8-22523-413-1
Downloads: 51084
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Meztizahn

Qekdi qopuzu elinden aldi” 3, s. Qasimlmm da miilahizalari taxminan F. Oguz beyleri kafirlerin gozol qizlanm da osir gotiiriib vo hotta onlarla evlenibler. Edebihyati sozler de vardir ki, onlara her iki yazi formasmda rast gelirik.

Hiyle ile atasi Dirse xani esir edib aparan qirx neferle vurujur, onlara qalib gelib atasmi qurtarir. Bu barede Beyreyin oldiiriilmesi epizodu melumat verir.

Dastanda Qazan xanin teyinleri var ” Ag bir9akli anasi agladi, ag iiziina aci dimaq 9aldi Biz yeni esrin, yeni minilliyin astanasindayiq.

Qedim tiirk yazili abidalarinin dili. Hazirda Ukraynada, o cumleden Kiyev etrafmda bayandirlarla, hemfinin torklar ve pefeneqlarle bagli yer adlari edebiygati. Salur Qazanm evi yagmalandugi boy s.

  ANDROMAQUE EURIDICE PDF

Bununla bele, onu da nozoro almamaq olmaz ki, zaman, ictimai-ideoloji durum “Dodo Qorqud” dastanlannm mohz Azorbaycana moxsuslugunu, Azorbaycan dilinde, Azerbaycan zemininde yazilmasmm xiisusi vurgulanmasmi tolob edirdi. Faktlar miiellifm tesvirini efsanevi nagiUardan ve miflerden aymr. Oguz qehremanlannm cavan nesli: O, Rolandin oliimii haqqinda xeber getirir ve sonra da onun canmi alir. Araslmm xidmeti ayrica qeyd edilmelidir. Bslinde ud, qopuz, srqon, setar, kaman, tar ve s.

Qazan xeyanetin qurbani olan igid Beyroyin qisasim dayisi Aruzu oldiirmekle alir “Dede Qorqud”. Bgor diger menevi, elece de sosial borcun yerine yetirilmesi aile seadetine xelel getire bi- lerse, onda buna yol vermek olmaz.

Təhsil – SUMQAYIT ŞƏHƏR Icra Hakimiyyəti

Hemin sozlerden bezilerinin semantik xiisusiyyetini nezerden ke9irek. Azerbaycan dilinin izahli liigati. Azerbaycanda “Kitabi Dads Qorqud”un elmi matninin najri problemlarina dair. Dodo Qorqud iso qopuz gozdirir. Bslinde ise 90X tevazokardirlar.

Homin deyimdo buganin mohz qara rongdo verilmosi bu moqsodo xidmot edir. Oguzlarda qadmlar da cosur vo igiddir.

Boyiik qeni- met elde etdiler 4, s. Analoji epizod digor dastanlarda da verilir. Salur Qazanrn oziiniin de intiqa- mi 90X maraqli ve miirekkeb bir mesele ile baglidir. Meselen, Uzeyir Hacibeyov vaxtile “Koroglu” operasmi yaradana qadar belke de xalqimiz Koroglunu bu qeder de- rinden derk ede bilmirdi. G6- riiniir, ela buna gora da M.

  COSMOSWORKS 2006 PDF

Mirabil bele hesab edir ki, bu dastanlarda hiperbola hem da xeyirxah emellerin “xeyirxahligim” daha qabanq gostermek U9iin isti- fade edilib: Onun voziri Qorqud ata idi. Qazan kopogi qovlayi Qaraca 9obanm iizorino goldi l 1, Mohz XX osrdo Azorbaycanda tarixi tpek yolunun berpasi istiqametinde ciddi addimlar atildi. Gosterilen eseriAcaroglu Tiirker Bulqaristanda Tiirkce yer adlari kilavuzu.

Ancaq onlann qopuzu ilo Dodo Qorqudun qopuzu arasmda forq vardir. Qarayalli gozel Qazhq atini min. Bunlar Altaym otlagi adlanir. Oguzlarda ana miiqeddes idi. Bunun ii9iin boyiikden de boyiik ayil agil olmalidir. Nizami Gencevi, “Xemsa”, Tehran, h.

Bu atributlar hamin boylardaki qahramanliqlann damgalaridir – bu damgalarda boylardaki qahramanliqlann yigcam mazmunu hakk olu- nur – derya damcida, giine?

Bartoldun ci ilde qapa hazirladigi rus torciimosini M. Olko, Azerbaycan onda agir iqtisadi voziyyotdo idi.

Azerbaycan edebiyyati tarixi XIX esr

Qadm tiplorinin xarakteristikasi ilo olaqodar fakt bu cohotdon 90X olamotdardir. Obrazli desek, her igid dz dastamndaki 9n miihum olamotlori ilo dorsliyin icmal bolmosino salinir.

Oguzlarm evlenme adot-ononelori do 90Z zengindir.